Projekt europejski Erasmus+ "Mind Mapping and Multiple Intelligence for primary education" w Szkole Podstawowej w Szarowie

 

 

 

Regulamin udziału w projekcie „Mind Mapping and Multiple Intelligences in primary education”programu Erasmus +  Partnerstwa Strategiczne – Edukacja Szkolna

 UDZIAŁ W PROJEKCIE

Projekt realizowany jest przez całą społeczność szkolną Szkoły Podstawowej w Szarowie. Bezpośrednio w projekcie mogą uczestniczyć uczennice i uczniowie SP w Szarowie z klas I –VI.

 1. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:

a)     zgodne i zespołowe podejmowanie działań objętych projektem,

 b)     rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac przydzielonych w harmonogramie,

 c)      współpracowanie z opiekunami projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu projektowego,

 d)     propagowanie projektu w środowisku lokalnym w trakcie jego trwania.

 2. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.

 3. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:

 a)     uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował,

 b)    wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu zadowolenia i innych dokumentów projektowych,

 c)     do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi).

 KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZNIÓW DO MOBILNOŚĆI NA SPOTKANIA Z PARTNERAMI W RAMACH PROJEKTU  „Mind Mapping and Multiple Intelligences in primary education”

 1. Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań dotyczących projektu oraz jakość wykonywanych prac.

 2. Wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

 3. Dobra znajomość języka angielskiego (test językowy pisemny i ewentualnie ustny).

 4. Szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą.

 5. Aktywne uczestnictwo w zajęciach i pracach projektowych.

 6. Przestrzeganie terminu realizacji zadań.

 REKRUTACJA

 1. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się co najmniej z 2 osób: koordynatora oraz jednego z nauczycieli, który jest bezpośrednio zaangażowany w realizacje projektu.

 2. W mobilności bierze udział od 2 do 4 uczniów.

 3. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy ilość uczestników mogących wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa.

 4. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów biorących udział w projekcie.

 5. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej.

 6. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.

 7. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

 8. Koordynator projektu nie odpowiada za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od niego niezależnych.

 

 ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH (MOBILNOŚCI)

 1. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w formie pisemnej na warunki uczestnictwa w wyjeździe. Warunki uczestnictwa ustalane są przez SP dla każdego wyjazdu oddzielnie.

 2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego rodzicami/opiekunami itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem udziału w projektu.

3. Zgoda rodzica na wyjazd dziecka jest równoznaczna z oświadczeniem rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wyjazdu za granicę.

 4. Zgromadzenia kompletu dokumentów niezbędnych do wyjazdu (paszport z terminem ważności nie krótszym niż pół roku od dnia wyjazdu, dowód osobisty, karta EKUZ, dodatkowe ubezpieczenie medyczne związane z wyjazdem itp.),

 5. Uczeń powinien posiadać odpowiedni, stosowny do warunków panujących w odwiedzanym kraju ubiór oraz wystarczające środki finansowe na drobne wydatki dla ucznia w trakcie podróży i pobytu za granicą.

 6. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów w tym stałego kontaktu elektronicznego/telefonicznego.

 7. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:

 a)     Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy,

 b)    Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci,

 8. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.

 9. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego, itp.

 10. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

 11. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału w projekcie i zostaną zastosowane kary przewidziane w statucie szkoły.

 12. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową poniosą rodzice/opiekunowie prawni.

 13. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.

 14. Szkoła zapewnia sobie prawo do odwołania wyjazdu bez podania przyczyn.

 Postanowienia końcowe

 1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu.

 2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji złożonej z Dyrekcji szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział w realizacji projektu.

 3. Uczestnictwo w projekcie jest tożsame z wyrażeniem zgodny na prezentację danych osobowych w formie zdjęć, zestawień, opisów itp. na stronach internetowych instytucji związanych z projektem i dokumentach projektowych.

 4. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły.

 Szarów, dnia 01 września 2015r.

OSWIADCZENIE_Erasmus+.doc 

zgoda_rodzicow.doc 

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl